Bachs lilla orgelbok

Alla koraler av Bachs Orgelbüchlein finns nu här! Vilken är din favorit? Jag hoppas att få välkomna dig till en Orgelbüchleinkonsert på hösten!

Advent
Nun komm, der Heiden Heiland (Världens Frälsare kom här)
Gott, durch deine Güte (Gud, genom din godhet)
Herr Christ, der ein'ge Gottessohn (Herre Kristus, Guds ende son)
Lob sei dem allmächtigen Gott (Lov ske den allsmäktige Gud)

Jul
Puer natus in Bethlehem (Ett barn är födt i Bethlehem)
Gelobet seist du, Jesu Christ (Dig vare lov, o Jesus Krist)
Der Tag, der ist so freudenreich (Den dagen, som är så glädjefull)
Vom Himmel hoch, da kom ich her (Av himlens höjd jag kommen är)
Vom Himmel kam der Engel Schar (Av himlens höjd kom änglaskaran)
In dulci jubilo (Stå upp, o Sion, och lovsjung)
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich (Lova Gud, ni kristna allesammans)
Jesu, meine Freude (Jesus, min glädje)
Christum wir sollen loben schon (Lov ske dig, Herre Jesus Krist)
Wir Christenleut (Vi kristna människor)

Nyår
Helft mir Gotts Güte preisen (Hjälp mig att prisa Guds godhet)
Das alte Jahr vergangen ist (Det gamla året har gått)
In dir ist Freude (I dig finns glädje)

Trettonde dag jul
Mit Fried und Freud ich fahr dahin (Så far jag nu med frid och fröjd - Simeons lovsång)
Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf (Herre, lås nu upp himlen)

Fastan
O Lamm Gottes, unschuldig (Guds rena Lamm, oskyldig)
Christe, du Lamm Gottes (Kristus, du Guds Lamm)
Christus, der uns selig macht (Kristus som gör oss saliga)
Da Jesus an dem Kreuze stund (Då Jesus stod vid korset)
O Mensch, bewein dein Sünde groß (O mänska, begråt dina stora synder)
Wir danken dir, Herr Jesu Christ (Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus)
Hilf Gott, daß mir's gelinge (Hjälp mig Gud, att det må lyckas mig)

Påsk
Christ lag in Todesbanden (Kristus låg i dödens band)
Jesus Christus, unser Heiland (Jesus Kristus, vår frälsare)
Christ ist erstanden (Kristus är uppstånden)
Erstanden ist der heil'ge Christ (Uppstånden är den helige Kristus)
Erschienen ist der herrliche Tag (Den härliga dagen är kommen)
Heut triumphieret Gottes Sohn (Idag segrar Guds son)

Pingst
Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist (Kom, Skaparande, Herre god)

Gudstjänst
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (Herre Jesus Krist, dig till oss vänd)
Liebster Jesu, wir sind hier (Käre Jesus, vi är här) 2 varianter

Katekes
Dies sind die heilgen zehn Gebot (Dessa är de tio heliga buden)
Vater unser im Himmelreich (Fader vår som är i himmelen)
Durch Adams Fall ist ganz verderbt (Genom Adams fall är helt fördärvad)
Es ist das Heil uns kommen her (Det är frälsningen som har kommit till oss)

Tro
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (Jag ropar till dig, Herre Jesus Kristus)
In dich hab ich gehoffet, Herr (På dig har jag hoppats, Herre)
Wenn wir in höchsten Nöten sein (När vi är i de största svårigheterna)
Wer nur den lieben Gott läβt walten (Min själ, låt Gud i allt få råda)

Död och evighet
Alle Menschen müssen sterben (Alla människor ska dö)
Ach wie nichtig, ach wie flüchtig (Ack hur obetydligt, ack hur flyktigt)